آرزوی هر دختری است به استادیوم آزادی برود

مصاحبه اختصاصی شبکه لحظه با دختری که به استادیوم رفت.