اسلحه پنهان یحیی در بازی با النصر

اسماعیل حلالی درباره بازی پرسپولیس و النصر صحبت کرده است.