اعلام رای کمیته تعیین وضعیت در مورد پرونده قنبری زاده و پارس جنوبی

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه، بر اساس رای کمیته تعیین وضعیت، باشگاه پارس جنوبی جم محکوم به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی مصطفی قنبری زاده در مهلت 30 روزه گردیده است. همچنین این رای قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون طی مدت 7 روز خواهد بود.

منبع: فارس