افتتاحیه بیست و چهارمین دوره ی جام یونس شکوری

افتتاحیه بیست و چهارمین دوره ی جام یونس شکوری در شبکه لحظه تماشا کنید