اولین گرد همایی کشوری کمیته کراس فیت

به گزارش سرویس ورزشی شبکه لحظه. اولین گرد همایی کشوری با حضور مسئولین و نواب رئیس کمیته های استان ها از ساعت نه صبح 24 مرداد ماه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد.