بازنشسته های فدراسیون ها از شنبه حق امضاء نخواهند داشت!

به گزارش خبرنگار شبکه لحظه

از آنجایی که مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به اجرای بدون استثنا قانون بازنشستگی در کل کشور تاکید داشتند، در نهایت فدراسیون های ورزشی هم نتوانستند با متوسل شدن به نهادهای بین المللی خودشان را از اجرای این قانون معاف کنند. به این ترتیب تمام بازنشسته های شاغل در فدراسیون های ورزشی از فردا دیگر حق فعالیت و امضا در پست خود را ندارند. نکته قابل تامل اینجاست که قرار است از صبح شنبه نماینده های سازمان بازنشستگی در تمام فدراسیون های ورزشی مستقر شوند و مدیر بازنشسته ای که خلاف قوانین در پست خود باقی مانده باشد یا بخواهد اسنادی را امضا کند، ضمن اعلام جرم به دادگاه معرفی خواهد کرد.

گفتنی است با دستور نهادهای نظارتی و هماهنگی با وزارت ورزش تمام فدراسیون های ورزشی موظف هستند تمام روسای هیات های استانی که بازنشسته هستند را هم از مقدمات کناره گیری شان را فراهم کنند.