جایگاه ۳۲ نجمه خدمتی و ۷۷ الهه احمدی در رنکینگ جهانی تفنگ ۱۰ متر

در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی الهه احمدی و نجمه خدمتی در تفنگ بادی تنها ۳ پله صعود داشتند.

به گزارش شبکه لحظه و به نقل از ایسنا:

در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی تیراندازی در ماه نوامبر در تفنگ بادی ۱۰ متر الهه احمدی و نجمه خدمتی هر کدام با ۳ پله صعود نسبت به ماه قبل در رده سی و  دوم و  هفتادو هفتم جهان قرار گرفته اند.

گلنوش سبقت اللهی در تپانچه بادی و آرمینا صادقیان در تفنگ بادی به ترتیب ۲ و ۲۵ پله سقوط داشتند.

رده‌بندی تیراندازان ایران در ماه نوامبر سال ۲۰۱۸ فدراسیون جهانی تیراندازی:

رده ــــــــ نام ـــــــــــــــ ریتینگ__ (تغییر رده نسبت به ماه قبل)

* تفنگ ۱۰ متر مردان:

۱۲ – مهیار صداقت – ۵۶۱ – (۲ پله صعود)

۲۶ – حسین باقری – ۲۲۷ – (۲ پله صعود)

۷۴ – امیرسیاووش ذوالفقاریان – ۴۳ – (بدون تغییر)

۷۸ – امیرمحمد نکونام – ۴۱ – (۲ پله سقوط)

۱۲۲ – پوریا نوروزیان – ۱۴ ( ۴ پله صعود)

* تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر مردان:

۴۵ – پوریا نوروزیان ۱۱۴ – ( یک پله صعود)

۱۲۴ – مهیار صداقت – ۵ – (یک پله صعود)

* تفنگ ۱۰ متر زنان:

۳۲ – نجمه خدمتی – ۱۵۰ -(۳ پله صعود)

۷۷ – الهه احمدی – ۴۶ – (۳ پله صعود)

۹۰ – آرمینا صادقیان – ۲۹ – (۲۵ پله سقوط)

۱۳۲ – زهرا هاشمی – ۱۵- (۲ پله صعود)

۱۳۹- مه لقا جام بزرگ -۱۳- ( ۱۹ پله صعود جایگاه)

۱۶۹ – نرجس امامقلی – ۹ – ( ۶ پله صعود)

* تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر زنان:

۱۲ – الهه احمدی – ۵۹۲ – ( بدون تغییر)

۴۴ – مه‌لقا جام بزرگ – ۱۰۱ – ( یک پله صعود)

۱۱۸ – نجمه خدمتی – ۱۰ – (۳ پله صعود)

* تپانچه ۱۰ متر بادی مردان:

۸۵ – ابراهیم برخورداری- ۱۴ – ( یک پله صعود)

۹۱- محمد احمدی – ۱۱ – (بدون تغییر)

۹۶- وحید گل‌خندان – ۱۰ – (بدون تغییر)

۱۱۰ – جواد فروغی – ۶-  ( یک پله صعود)

* تپانچه ۱۰ متر زنان:

۵۳- گلنوش سبقت‌اللهی – ۶۲ – (۲ پله سقوط)

۶۶ – مینا قربانی – ۴۶ – ( ۲ پله صعود)

۷۰ – هانیه رستمیان – ۳۸ – (بدون تغییر)

۷۳- آمیتیس جعفری – ۳۵ – (۳ پله صعود)

۱۰۳ – سارا میرابی – ۱۲ – (بدون تغییر جایگاه )

* تپانچه ۲۵ متر زنان:

۵۸- گلنوش سبقت اللهی – ۴۵ – ( ۲ پله سقوط)

۸۲- هانیه رستمیان – ۱۴ – (یک پله سقوط)

۱۲۲ – سارا میرابی – یک – (یک پله صعود)

* تراپ مردان:

۷۰- امیرحسین آقازاده – ۱۲- (سه پله صعود)

۱۰۰- محمدحسین پرورش نیا – ۴- ( سه پله صعود)

* تراپ زنان:

۷۰- سپیده سیرانی – ۹- (بدون تغییر)

۷۵- شیوا فرح پور – ۸ – (بدون تغییر )

۸۷- فاطمه امیری بهزادی – ۵ – (بدون تغییر)

۸۷- مرضیه پرورش نیا – ۵ – (بدون تغییر)