جعفر مختاری فر از دوران فوتبالی اش با خبرنگار لحظه گفتگو کرد