حواشی بازی پرسپولیس -پیکان

گزارش اختصاصی شبکه لحظه بازی پرسپولیس-پیکان

شایان مصلح : ما قهرمان فصل میشویم