حواشی و مصاحبه بازیکنان در دیدار دوستانه ایران-بولیوی

گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه