رکورد ۲۰۸ کیلوگرم علی‌حسینی و بهداد سلیمی در یک ضرب وزنه‌برداری بازیهای آسیایی

سعید علی حسینی و بهداد سلیمی در دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی های آسیایی۲۰۱۸ هر دو در یک ضرب ۲۰۸ کیلوگرم را ثبت کردند.

 به گزارش ایسنا، رقابتهای دسته فوق سنگین وزنه برداری بازی های آسیایی۲۰۱۸ در حال برگزاری است. ایران در این وزن دو نماینده داشت که در پایان حرکت یک ضرب، سعید علی حسینی با رکورد ۲۰۸ کیلوگرم اول شد و بهداد سلیمی با همین رکورد در جایگاه دوم قرار گرفت.

 علی حسینی زودتر  از سلیمی رکورد ۲۰۸ کیلوگرم را ثبت کرده بود.

*حرکت یک ضرب:

-بهداد سلیمی در اولین حرکت یک ضرب ۲۰۰ کیلوگرم را بالای سر برد. او در دومین حرکت، پشت وزنه ۲۰۶ کیلوگرم قرار گرفت که موفق نشد این وزنه را هم مهار کند.

او در آخرین حرکت یک ضرب خود ۲۰۸ کیلوگرم را مهار کرد و بعد از سعید علی حسینی در رده دوم قرار گرفت.

-سعید علی حسینی در نخستین حرکت یک ضرب ۲۰۱ کیلوگرم را انداخت. برای دومین مرتبه که دوباره پشت وزنه ۲۰۱ کیلوگرم قرار گرفت و توانست آن را مهار کند.

او در آخرین حرکت یک ضرب ۲۰۸ کیلوگرم را بالای سر برد و در یک ضرب اول شد.