مراسم تشیع پیکر حاج بهزاد کتیرایی / فیلم

مراسم تشیع پیکر حاج بهزاد کتیرایی در استادیوم شیرودی تهران با حضور خیل عظیم از اهالی ورزش و رسانه برگزار شد.