مستند بانوی هوادار( استقلال)

گپ و گفت شبکه لحظه با بانوان هوادار استقلال در حین یک دیدار بازی مهیج (دربی)