مصاحبه شبکه لحظه با علی هاشمی،قهرمان کلاس 250سی سی موتور سواری