مصاحبه مدیرعامل استقلال/فیلم

مصاحبه مدیرعامل استقلال در مورد حواشی پیرامون استقلال (لیست خروجی و ورودی ، مجتبی جباری و فرهاد مجیدی ) در حاشیه ی فینال جام پیشکسوتان