نصیرزاده، مدیرعامل تراکتور: منتظر تصمیم نهایی اخباری هستیم

همچنین بنا به گفته خودش، اگر در ایران بماند، فقط برای تراکتور بازی خواهد کرد.

به گزارش گروه ورزش شبکه لحظه؛ نصیرازده گفت چندین بار با اخباری مذاکره کرده‌ایم و رقم پیشنهادی باشگاه به این بازیکن در مقایسه با فصل گذشته، بسیار خوب است. ما به این موضوع واقف هستیم که هر بازیکن حق دارد در مورد منافع و آینده خود تصمیم گیری کند و همه چیز به تصمیم اخباری بستگی دارد.

وی افزود: اسدی مذاکره با تراکتور را به کارگزار خود ارجاع داده است. براساس اظهار نظر کارگزار رضا اسدی، این بازیکن به دنبال لژیونر شدن است و اولویت او ادامه فوتبال در خارج از کشور است. همچنین بنا به گفته خودش، اگر در ایران بماند، فقط برای تراکتور بازی خواهد کرد.