گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه با فتح الله زاده

علی فتح الله زاده: به گمان من تغییرات در سطح وزارت ورزش در روند پیشرفت استقلال تغییری ایجاد نمی کند