گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه در نشست خبری

گزارش اختصاصی خبرنگار شبکه لحظه در نشست خبری قبل از بازی با بولیوی