گفتگو با حمید استیلی قبل از دربی

گفتگو خودمونی و اختصاصی کسری احراری با حمید استیلی قبل از بازی دربی88 با شبکه لحظه

قسمت اول

 

قسمت دوم