فوتبالیست هایی که در هفته گذشته متولد شدند

آیتم متولدین هفته از برنامه فوتبال اروپایی را تماشا می کنید.

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه ، فوتبالیست هایی که در هفته گذشته متولد شدند: