هوادار داماش: چطور پرسپولیسی ها داخل هستند ولی هواداران تیم میزبان پشت در ماندند؟

به گزارش سرویس فوتبالی شبکه لحظه،اعتراض هواداران داماش به نحوه تقسيم بندي جايگاه تماشاگران و عدم اجازه ورود آنها به استاديوم