گفتگوی دوستانه شبکه لحظه با سید حمید محسنی

کاپیتان باشگاه موتورسواری عاج سید حمید محسنی از قهرمانان کلاس هزار سی سی موتورسواری