گفتگوی صمیمی با سامان قنبری،قهرمان حرکت های نمایشی