تمرین تیم ملی قبل از بازی

به  گزارش گزارشگر لحظه تمرین تیم ملی قبل از بازی با بولیوی در تاریخ 7/15 را داغ داغ از شبکه لحظه دنبال کنید